Innan du bygger …

Innan du bygger något måste du ofta ansöka om bygglov och göra en bygganmälan. Bygglov ansöker du hos kommunen där du vill bygga.

Observera att en kontrollansvarig måste vara utsedd när bygglovet lämnas in. Byggnadsnämnden eller motsvarande nämnd prövar om de krav som samhället ställer på placering och utformning är uppfyllda. Om det inte finns några hinder får du ett tillstånd som kallas bygglov.

Den kontrollansvarige ska enligt plan- och bygglagen hjälpa byggherren att bland annat se till att alla kontroller görs som är nödvändiga för att bygglagstiftningens krav kan uppfyllas.

Låt oss sköta kontakten med myndigheterna

När du anlitar Total Byggkoll, får du en smidig och enkel process i kontakten med myndigheter och som kontrollansvarig.

Har du frågor eller funderingar om bygglov?

Tveka inte att kontakta mig för mer information om hur jag kan hjälpa dig att ansöka och hantera ditt bygglov.

Bygglovsprocess

Med lång erfarenhet inom byggbranschen vet jag att det är mycket som ska ordnas och som måste fungera under en byggprocess.

En Bygglovsprocess är normalt uppdelad i olika delar som beskriver hur ditt byggprojekt ska gå från idé till det är dags att flytta in. Alla delar är viktiga och varje kommun har information om vad det innefattar och vad som får byggas.

Exempel på olika delar i en byggprocess är:
  1. Beskrivning av vad som får byggas. Varje kommun ska kunna beskriva vad du får bygga i ditt område och på din tomt.
  2. Lov eller anmälan. Ta reda på om de du vill bygga kräver bygglovsansökan eller en anmälan?
  3. Ansökningen. Information om hur du förbereder din ansökan.
  4. Handläggning. Här jobbar kommunen med din inlämnade ansökan fram till dessa att det kommer ett beslut.
  5. Tekniskt samråd. Vid till exempel nybyggnad av ett enbostadshus så krävs ett teknist samråd. Där ska ytterligare handlingar/ritningar och kontrollplan redovisas för byggnadsinspektören.
  6. Startbesked. Innan du får börja bygga behöver du få ett startbesked och det erhålls om allt godkänts efter det tekniska samrådet.
  7. Arbetsplatsbesök. Görs under byggets gång av byggnadsinspektör tillsammans med byggherre och kontrollansvarig för en avstämning.
  8. Slutsamråd. Innan byggnaden får tas i bruk ska ett slutsamråd hållas. Där överlämnar den kontrollansvarige sitt utlåtande, signerad kontrollplan och övriga handlingar (som står i startbeskedet) till byggnadsinspektören så att ett slutbesked erhålls.
Har du frågor eller funderingar om bygglovsprocesser?

Tveka inte att kontakta mig för mer information om hur jag kan hjälpa dig att ansöka och hantera din bygglovsprocess.

Att tänka på! Vänta inte med en ansökan om bygglov i Umeå då handläggningstiderna kan variera hos olika kommuner och under olika årstider. Jag råder dig att ansöka om bygglov så snart alla bygglovshandlingar är klara.